Juridisch

Appartementsrecht

Wanneer u een appartement koopt, koopt u een aandeel in het gemeenschappelijke gebouw met de daarbij behorende grond en het exclusieve gebruiksrecht van een gedeelte van het gebouw, ook wel het privégedeelte genoemd. Anders gezegd: u bent mede-eigenaar van het gehele gebouw en u hebt het recht om uw eigen appartement privé te gebruiken.

Splitsingsakte

Aangezien u samen met anderen eigenaar bent van het gehele gebouw, moeten er met elkaar afspraken worden gemaakt over de gemeenschappelijke zaken, zoals onderhoud. De rechten en plichten van de eigenaren zijn vastgelegd in de splitsingsakte. Deze akte heeft u bij de aankoop van uw appartement van de notaris ontvangen en is als het ware “de grondwet” van de vereniging. Bij de splitsingsakte hoort een modelreglement, welke in de splitsingsakte van toepassing is verklaard. Besluiten die in strijd zijn met de splitsingsakte, zijn nietig (=niet geldig). In de splitsingsakte zijn de breukdelen vermeld, die de grootte van uw aandeel in het gemeenschappelijke bezit aanduiden.

Modelreglement

De Splitsingsakte is doorgaans gebaseerd op een Modelreglement (MR). Het MR kan één op één worden opgenomen in de Splitsingsakte of de Splitsingsakte verwijst enkel naar het vigerende Modelreglement. Welk Modelreglement van toepassing is, staat in de Splitsingsakte beschreven. Een MR is opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). In de loop der jaren heeft de KNB diverse MR’s uitgebracht: 1972; 1973; 1983; 1992 en 2006
Bij het kopje 'documenten' kunt u de modelreglementen downloaden.

Annex

Achterin het Modelreglement staat een Annex. De Annex bevat alternatieve artikelen voor de ‘standaard’ artikelen en kan alleen worden toegepast bij woongebouwen.
Als ‘Annex artikelen’ zijn toegepast kan het bestuur invloed uitoefenen op het gebruik van privé gedeelten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u uw appartement pas mag verhuren, nadat u toestemming hebt verkregen van het bestuur. Indien het bestuur besluit geen toestemming te verlenen moet zij hier een gegronde reden voor aandragen.
De ‘Annex artikelen’ zijn alleen van kracht als deze artikelen in de Splitsingsakte zijn opgenomen. Indien de Vergadering besluit dat ‘Annex artikelen’ van toepassing zijn, is het besluit pas rechtsgeldig als de Splitsingsakte is voorzien van deze artikelen (waarvoor de Splitsingsakte dient te worden aangepast).

Gemeenschappelijke delen

In de splitsingsakte en op de bijbehorende splitsingstekening is vermeld welke delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn. Meestal behoren de algemene ruimten, de schil van het gebouw, de constructieve delen en de gemeenschappelijke installaties tot de gemeenschappelijke zaken. Er zijn echter veel uitzonderingen op de regel. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat kozijnen behoren tot het privégedeelte.

Huishoudelijk reglement

In een huishoudelijk reglement kunnen zaken worden geregeld die een aanvulling zijn op de Splitsingsakte en het Modelreglement, bijvoorbeeld over het gebruik van privégedeelten en gemeenschappelijke gedeelten. Denk hierbij aan de kleur van zonneschermen en het plaatsen van fietsen op de galerij. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Splitsingsakte of het Modelreglement. Door het instellen van een huishoudelijk reglement kan een VvE proberen het leefgenot in uw woongebouw te vergroten. Voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement is een gekwalificeerde meerderheid nodig.

Een slapende VVE

Een slapende VvE is een VvE die niet actief is. Dit kan nogal wat problemen met zich meebrengen. Vaak wordt geen onderhoud aan het gebouw verricht waardoor de waarde van het complex en de appartementen achteruit gaat. Sinds 1 mei 2009 is het niet meer toegestaan om een slapende VvE te hebben en is het onder andere verplicht om een reservefonds aan te houden. Daarnaast is de VvE verplicht om ingeschreven te zijn in de kamer van koophandel. Als u een slapende VvE wilt activeren, is het raadzaam om eerst met uw mede eigenaren te overleggen en vervolgens een vergadering uit te schrijven. In deze vergadering dient een bestuur en een voorzitter te worden benoemd en een bankrekening op naam van de VvE te worden geopend. Holland Huis VvE Beheer is u hierbij graag van dienst en kan een ontwaakvergadering organiseren.

De Algemene Ledenvergadering bij ondersplitsing
Het verschil is dat besturen van onder-VvE’s de stemmen uitbrengen op de ALV van de hoofd-VvE. Besturen kunnen niet naar eigen inzicht en mening stemmen, haar stemkeuzes moeten representatief zijn voor de onder-VvE’s.
Is er een voorstel ingediend om bij de hoofd-VvE onderhoud te plegen, dan kunt u ‘voor’ of ‘tegen’ dit voorstel stemmen door stemmen uit te brengen op de ALV van uw onder-VvE. Op basis van de uitgebrachte stemmen weet het bestuur hoe zij moet stemmen op de ALV van de hoofd-VvE.
Als appartementseigenaar kunt u geen stemmen uitbrengen op de ALV van de hoofd-VvE, maar kunt u deze ALV wel bijwonen.