Veel gestelde vragen

Wanneer word ik lid van een Vereniging van Eigenaren?

Zodra u een woning koopt in een appartementencomplex wordt u automatisch lid van de vereniging van eigenaren. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop van uw appartement.

Moet een Vereniging van Eigenaren zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Ja, vanaf 1 juli 2008 hebben alle VvE's de wettelijke verplichting om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Na 1 januari 2010 moeten VvE's aan hun inschrijvingsplicht voldoen.

Wat kan ik doen bij (geluids)overlast bij buren?

Begin met een gesprek. Nodig uw buren een keer uit en bespreek uw situatie. Komt u er niet uit, dan kan de Vereniging van Eigenaren actie ondernemen conform de bepalingen in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner per aangetekende brief een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen van ten hoogte een bedrag dat door de vergadering is bepaald.

Wat is een slapende VvE?

Een slapende VvE, is een VvE die niet actief is. Een VvE leidt een slapend bestaan als er niet vergaderd wordt, geen periodiek onderhoud wordt gepleegd, geen financiële administratie wordt gehouden en er geen gezamenlijke opstalverzekering is. Het is van belang om een slapende VvE zo snel mogelijk actief te maken.

Ik ben verhinderd voor de Algemene Ledenvergadering, wat kan ik doen?

Als u niet aanwezig kunt zijn bij een VvE vergadering, is het mogelijk om  iemand anders te machtigen. Deze persoon kan dan namens u een stem uitbrengen. Zorg ervoor dat deze persoon een door u ondertekend volmachtformulier bij zich heeft.

Hoe weet ik welke besluiten er zijn genomen op de Algemene Ledenvergadering?

Na iedere Algemene Ledenvergadering worden er notulen gemaakt. In de notulen zijn alle besproken agendapunten terug te lezen. Tevens is er een actielijst en een besluitenlijst toegevoegd. Iedere eigenaar krijgt de notulen via de mail of post toegezonden.

Ik ga verhuizen, kan ik een deel uit het reservefonds terugkrijgen?

Nee, het is niet mogelijk om geld uit het reservefonds terug te krijgen. Het geld is gespaard ten behoeve van de VvE.

Ik wil mijn appartement verhuren, is dit mogelijk?

Als eigenaar van een appartement mag u uw appartement verhuren. De huurder moet een verklaring ondertekenen waarin staat dat hij het modelreglement, het huishoudelijk reglement en bepaalde besluiten na zal leven. Let er ook op dat het mogelijk is dat in uw hypotheekakte staat dat uw appartement niet verhuurd mag worden zonder toestemming van de hypotheekhouder. In annex 1 van de splitsingsakte kunnen beperkingen zijn opgelegd. Soms stelt de gemeente als eis dat er een vergunning moet zijn om kamers te mogen verhuren. De eigenaar van het appartement blijft verantwoordelijk voor de betalingen aan de VvE en de informatieverstrekking aan de huurder.

Wat is een huishoudelijk reglement en is deze bindend?

Een huishoudelijk reglement bevat regels en richtlijnen over het gebruik van de privé-gedeelten, gemeenschappelijke ruimten en andere zaken die niet in de splitsingsakte staan. Belangrijk is dat een huishoudelijk reglement een aanvulling is op de splitsingsakte en het modelreglement.
Alle regels die in een huishoudelijk reglement staan en door de Vergadering zijn vastgesteld zijn bindend mits deze niet in strijd zijn met het splitsingsreglement.

Waaruit bestaan servicekosten?

De servicekosten bestaan uit twee delen. Het eerste deel is voor de lopende zaken zoals onderhoudscontracten voor bijvoorbeeld de lift en schoonmaak, verzekeringen en energiekosten. Het tweede deel van de bijdrage wordt gereserveerd voor uitgaven op het gebied van groot en klein onderhoud in de nabije en in de verdere toekomst. De hoogte van de servicekosten wordt vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Als ik mijn appartement verkoop moet ik dit aan de VvE melden?

Het is niet nodig om dit aan de VvE te melden. De notaris zal dit voor u doen. Tevens zal de notaris bij de VvE of de beheerder van de VvE opvragen hoe hoog het reservefonds is, hoeveel de servicekosten voor het appartement zijn en of er een achterstand in de betaling is.

Wat betekent quorum?

Quorum betekent het minimaal vereiste aantal stemmen dat aanwezig en/of vertegenwoordigd dient te zijn op een Algemene Ledenvergadering om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Als er onvoldoende quorum aanwezig is tijdens de vergadering dan voorziet het reglement  er in om een tweede vergadering uit te schrijven. Tijdens deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige stemmen.

Hoe vaak per jaar wordt er vergaderd?

Een keer per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering gehouden. Daarnaast kan er door de leden, zoals bepaald in de reglementen van de VvE, een verzoek worden gedaan om een extra vergadering uit te schrijven.

Wat zijn nietig en vernietigbare besluiten?

Een nietig besluit is een besluit dat in tegenspraak is met de wet, de splitsingsakte of het modelreglement en wordt geacht nooit bestaan te hebben. Men mag dus handelen alsof het nooit genomen had mogen worden.
Een vernietigbaar besluit is een besluit dat niet op de juiste manier genomen is. Een besluit kan door een rechter worden vernietigd omdat het onredelijk of onbillijk is, omdat het in strijd is met het huishoudelijk reglement of met bepalingen ten aanzien van de totstandkoming van besluiten.

Wat is een ondersplitsing?

Als er binnen een gebouw meerdere functies zijn, zoals wonen, winkelen en parkeren, kan het voorkomen dat een gebouw bij de oprichting wordt gesplitst in meerdere VvE’s. De verschillende functies hebben ieder een eigen onder-VvE met de daarbij behorende splitsingsakte, splitsingsreglement, bestuur, voorzitter, etc. Tezamen met de andere ondersplitsingen vormen ze een hoofd-VvE.

Hoe kom ik aan een splitsingsakte?

Bij de aankoop van een appartement hoort de notaris een exemplaar van de splitsingsakte aan de koper te overhandigen. Tegen betaling kunt u een afschrift van de splitsingsakte opvragen bij het kadaster.

Wat moet ik voor de VvE opgeven voor de inkomstenbelasting bij de belastingdienst?

U moet uw aandeel in het reservefonds opgeven in box 3. De belastingdienst ziet het reservefonds van de VvE als een spaar- of beleggingsbezit. U krijgt van uw beheerder (of van het bestuur) aan het begin van het jaar te horen hoe groot uw aandeel is. Uw aandeel wordt berekend naar rato van de breukdelen zoals omschreven in het splitsingsreglement.

Wat is Twinq?

Twinq is het softwarepakket waarmee u als eigenaar kunt inloggen op de site van uw VvE. Twinq biedt u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van alle besluiten en ontwikkelingen binnen de VvE. U heeft bijvoorbeeld toegang tot de splitsingsakte, de notulen, het huishoudelijk reglement, de status van lopende actiepunten en nog veel meer. Tevens kunt u de financiële gegevens, zoals de begroting, de jaarrekening en het betalingsoverzicht van de Vereniging van Eigenaars raadplegen. Twinq geeft u een transparant overzicht van alles wat van belang is voor uw VvE.

Meer vragen?

Er zijn natuurlijk nog veel meer vragen met betrekking tot de VvE. Als er iets niet duidelijk is of u heeft aanvullende vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan op telefoonnummer 030-2412430, of via de mail beheer@hollandhuis.nl